INDELTA BÅTSMÄN
Christian Andersson


    Efter att Karlskrona Örlogsstation grundats 1680, fanns det önskemål att ett större antal båtsmän skulle förläggas i stadens närhet för att snabbt kunna uppfordras vid behov. Därför infördes båtsmansindelningen, det vill säga ett system med indelta båtsmän. Med indelningssystemet kunde mindre jordegendomar indelas för att hålla en båtsman. Istället lämnade kronan ersättning till båtsmannens underhåll bland annat genom att efterskänka grundskatten.

    Den första gruppen indelningsbåtsmän/rusthållsbåtsmän togs ut från de landskap som låg längst bort. Från båtsmansdistrikten i Finland och Norrland. Från Finland förflyttades 543 båtsmän, från Norrland 488, från Gästrikland 56 samt från mellersta och södra Sveriges städer 301. Allt som allt 1 350 båtsmän med familjer.

    Det var inte alla båtsmän som tog med sina familjer till Blekinge och Södra Möre och det var många som återvände hem efter de hade fått avsked. Utplaceringen i de olika socknarna tycks inte ha varit godtycklig, språk och social gemenskap vägdes säkerligen in.

    Båtsmännen förflyttades till Blekinge och Södra Möre. Detta var den största påtvingade befolkningsomflyttningen under hela stormaktstiden. Flyttningen skedde i början av 1680-talet.

    Efter omfördelningen fanns det 2 300 indelningsbåtsmän i anslutning till Karlskrona Station. Tanken var att det skulle gå fort att besätta fartygen i händelse av krig och ofred. Systemet med indelta båtsmän fanns bara i Blekinge och Södra Möre. Det fanns å andra sidan enbart båtsmän inom detta område, inga indelta soldater eller ryttare.

    Utöver dessa båtsmän fanns 42 rotebåtsmän/frälsebåtsmän med fördubblingskarlar. De ingick i samma kompanier som de indelta båtsmännen.

    Varje gård utgjorde ett rusthåll såvida gårdarna inte var delade. Då utgjorde de delade gårdarna tillsammans ett rusthåll. Men ingen regel utan undantag. Två små gårdar kunde bilda ett rusthåll. Likaväl som en stor gård kunde stötta en mindre utöver det egna åtagandet.

    Rotering innebar att ett antal gårdar i en socken går samman och bildar en rote. Det var inte lika betungande för den enskilde bonden som rusthållsindelningen eftersom man var flera som delade på bördan.

    Nedanstående indelning i kompani och nummer gäller fråm omkring 1719 och framåt. Fråm början var Blekinge indelat i tre kompanier. Därefter följde en period med nio kompanier. Senast 1724 återgick man till tre kompaier, troligtvis var det några år dessförinnan. Södra Möres båtsmän tycks ha varit indelade i tre kompanier under hela tiden det yngre indelningsverket existerade.


Läs mera om indelta båtsmän och rotebåtsmän på Hans Högmans hemsida > > >2013-03-24    Blekinge och Södra Möre båtsmän  - http://diginpast.se/bmregister   batsman@klaura.se

Föregående sida - Previous page index page Läs innan du kopierar!